دریافت تندیس از مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم

با توجه به سطح اتوماسيون بالا در ERP سيستمهاي يکپارچه دانشگاهي ناد ® و ارائه کاملترين اطلاعات دانشگاهها به پورتال آماري وزارت علوم از طريق وب سرويس، تنديس مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرکت مدار گسترش اهدا گرديد.