دریافت گواهی تایید فنی نرم افزار سیستم مدیریت امنیت و کنترل دسترسی (سیتادل)

دریافت گواهی تایید فنی نرم افزار سیستم مدیریت امنیت و کنترل دسترسی (سیتادل) از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور