دریافت گواهی تایید فنی نرم افزار سیستم مدیریت فرآیندهای کاری (اپیک)

دریافت گواهی تایید فنی نرم افزار سیستم مدیریت فرآیندهای کاری (اپیک) از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور