دریافت گواهی تایید فنی نرم افزار یکپارچه دانشگاهی ناد

دریافت گواهی تایید فنی نرم افزار یکپارچه دانشگاهی ناد از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور