معرفي کلي سيستم مديريت آموزش

نظام اطلاعاتي دانشگاهي و سازمان‌هاي آموزشي (ناد)به عنوان تنها ERP حوزه آموزش در كشور و مشتمل بر بيش از 60 ماجول و سيستم، با هدف ارائه بهينه خدمات به كليه ذينفعان و مديريت و بهبود آموزش دانشجويان پيشنهاد مي‌گردد. هم‌چنين بهره‌برداري مناسب از فنآوري اطلاعات در اين راستا، باعث ارتقاء و بهبود در رويه‌هاي عملياتي، خدمات پشتيباني و دانش استفاده از نرم‌افزارهاي كاربردي در دانشگاه شده و بهبود عمومي را به دنبال دارد.
اين كلان سيستم، با معماري مبتني بر اجزا، چند لايه و كاملأ تحت WEB مي‌باشد، كه كليه ذينفعان بر اساس مجوزهاي تعريف شده مي‌توانند از راه دور به سيستم دسترسي پيدا ‌كنند. باتوجه به ويژگي‌هاي كاركردي و غيركاركردي كلان تعريف شده و نيز استراتژي و ابزار توليد اين سيستم، كه مشخصه برتري سيستم در انواع مشابه خود در كل كشور است، كليه ادارات ستادي و مديريت تابعه مي‌توانند با استفاده از امكانات زيرساختي موجود، كليه نيازمندي‌هاي جامع اطلاعاتي را در حوزه متبوع خود، به‌سرعت پايه‌ريزي و محقق نمايند.
هم‌چنين جهت سهولت در مديريت تغيير و اعمال قوانين كاري و جهت پاسخگوئي و تطابق سرع سيستم با تغييرات قوانين كاري و رويه روال‌ها، در معماري سيستم ناد از راه‌حل موتور مديريت قوانين كاري (ACE) بهره گرفته شده است. اين بسته نرم‌افزاري مستقل از سيستم، امكان تعريف، تغيير و مديريت آسان قوانين را بدون اعمال تغيير در سيستم‌هاي اصلي، فراهم آورده است. لذا با اتكاء بر طراحي منعطف و موتور قوانين كليه نظام‌هاي آموزشي نظير : نظام آكادميك عمومي وزرات علوم، نظام پودماني، نظام آموزشي دوره‌هاي آزاد، نظام آموزشي خاص رشته‌هاي وزارت بهداشت و ... قابل اجرا و پشتيباني مي‌باشد.
هم‌چنين نظر به اهميت معماري امنيت در کلان سيستم‌ها، مجموعه سيستم‌هاي نرم‌افزاري ناد، مجهز به راه‌حل امنيتي سيستم امنيت و كنترل دسترسي كاربران (ACM)مي‌باشد. اين سيستم به عنوان يکي از ابزارهاي جانبي اين نظام، بصورت مستقل و در کنار آن، وظيفه مديريت حقوق دسترسي کاربران و امنيت سيستم را بر عهده دارد. اگرچه هسته اصلي اين نظام را سيستم جامع مديريت آموزش (ناد) تشكيل مي‌دهد اما مسلمأ هر سازمان آموزشي، متناسب با نيازهاي خود مي‌تواند اقدام به تأمين و استقرار ماجول يا ماجول‌هاي مورد نظر خود نمايند و هيچ‌گونه محدوديتي در انتخاب حوزه آغازين وجود نخواهد داشت.

NAD-Circles-aspx.jpg

.
nemoodar-1-aspx.png

اهمّ سيستم هاي ناد

لازم به توضيح مي‌باشد سيستم جامع مديريت آموزش (ناد) مطابق با نظام‌هاي آموزشي زير پياده‌سازي و مورد اجرا و بهره‌برداري قرار گرفته است:
• سيستم جامع مديريت آموزش نظام آكادميك عمومي وزارت علوم
• سيستم جامع مديريت آموزش نظام آكادميك وزارت بهداشت (رشته‌هاي پزشكي دندانپزشكي تخصص دستياري پرستاري و ...)
• سيستم جامع مديريت آموزش نظام پودماني دانشگاههاي علمي كاربردي
• سيستم جامع مديريت آموزش نظام حوزوي
• سيستم جامع مديريت آموزش نظام آموزشگاهي (برگزاري دوره)
• سيستم جامع مديريت آموزش نظام آموزش حين خدمت كاركنان
• سيستم جامع مديريت آموزش نظام آموزشي مدارس

  NAD-Partial-Small-aspx.jpg


فهرست سیستم ها و ماژول های نظام جامع دانشگاهی و آموزشی (ناد
حوزه
عنوان سيستم
مؤلفه‌هاي ‌سيستمي
هسته زيرساخت (ITOFrameWork)
‌زيرساخت
سيستم مديريت امنيت و كنترل دسترسي كاربران (ACM)
 
موتور مديريت قوانين كاري (ACE)
سيستم جامع مديريت آموزش
سازمان الكترونيكي
اشخاص و نقش‌هاي سازماني اشخاص
مديريت مكان‌هاي فيزيكي و تجهيزات
آدرس
تقويم
زمانبندي و كنترل منابع
تطبيق كدينگ
مقادير پايه در دامنه كاري
سيستم مديريت اطلاعات پايه‌اي آموزش
سيستم پذيرش
سيستم ثبت‌نام برخط
سيستم امتحانات و ارزشيابي دانشجو
سيستم مديريت اطلاعات دروس پژوهشي دانشجو
سيستم خدمات مالي_دانشجوئي
سيستم مديريت آموزشي
سيستم فارغ‌التحصيلي و خروج از تحصيل
سيستم مديريت قوانين آموزشي
سيستم جامع مديريت آموزش نظام آكادميك عمومي وزارت علوم
سيستم جامع مديريت آموزش نظام آكادميك وزارت بهداشت
(رشته‌هاي پزشكي دندانپزشكي تخصص دستياري پرستاري و ...)
سيستم جامع مديريت آموزش نظام پودماني (دانشگاه‌هاي علمي كاربردي)
سيستم جامع مديريت آموزش نظام حوزوي
سيستم جامع مديريت آموزش نظام آموزشگاهي (برگزاري دوره)
سيستم جامع مديريت آموزش نظام آموزش حين خدمت كاركنان
سيستم جامع مديريت آموزش نظام آموزشي مدارس
سيستم‌هاي تكميلي حوزه مديريت آموزش
سيستم حق‌التدريس اساتيد
سيستم ارزشيابي برخط اساتيد
سيستم جامع سنجش و آزمون پذيرش
پورتال جامع اساتيد و مديران آموزشي
ماجول يكپارچه‌سازي با نرم‌افزار آموزش الكترونيكي
سيستم آزمون‌هاي جامع حين تحصيل
سيستم كاتالوگ اطلاعات (Dashboard)
سيستم ارتباط با پورتال آماري وزارت علوم
سيستم جامع پژوهش
سيستم پژوهش
سيستم نشريه الكترونيكي
سيستم ارتقاء اعضاء هيأت علمي
سيستم جامع دانشجوئي
سيستم مديريت خوابگاه
سيستم تسهيلات رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر
ميان‌افزار مديريت صدور كارت دانشجوئي
سيستم وام و كمك هزينه دانشجوئي
سيستم بيمه دانشجوئي
سيستم كار دانشجوئي
سيستم برنامه‌ريزي فرهنگي دانشجويان
سيستم تربيت‌بدني و فوق برنامه
سيستم بهداري
 
سيستم پرداخت الكترونيكي
درگاه جامع سازماني
سيستم درخواست و مكاتبات اداري
سيستم مولد پوياي پرونده‌هاي سازماني
سيستم مديريت و كنترل مدارك تحويلي
سيستم مولد صفحه (Page Generator)
سيستم مولد گزارشات (Report Generator)
سيستم مديريت محتواي الكترونيكي
سيستم‌هاي حوزه پشتيباني
سيستم حسابداري
سيستم خزانه‌داري
سيستم پرسنلي
سيستم حقوق و دستمزد
سيستم اموال
سيستم انبار
سيستم بودجه
سيستم تداركات
 سيستم اتوماسيون اداري

مشخصات فنی سیستم های نظام اطلاعاتی دانشگاهی و سازمان های آموزشی (ناد

 • متدولوژي توليد (تحليل و طراحي و ساخت) و استقرار سيستم

فرآيند توليد و روش مورد استفاده جهت تحليل و طراحي سيستم متدولوژي مورد استفاده در اين پروژه  RUP (Rational Unified Process) است. و نيز به خاطر همخواني بيشتر با متدولوژي مورد استفاده و ويژگي توليد بر مبناي اجزاء(Component Based) از مولفه‌هاي كاري آماده زيرساخت نيز استفاده مي‌گردد.


 • مراحل توليد مؤلفه‌هاي غيرآماده سيستم
 • مرحله شروع
  هدف اصلي مرحله شروع، دستيابي تمامي ذينفعان به توافقي مبني بر اهداف زيست‌چرخ پروژه مي‌باشد. مرحله شروع براي برنامه‌هاي توليدي جديد، كه درآنها حرفه‌ها و ريسك‌هاي مهمي وجود دارد، ازاهميت اساسي برخوردار مي‌باشد، كه بايد قبل از ‌اينكه روي پروژه اقدامي صورت گيرد نشان‌گذاري شوند. براي پروژه‌هايي كه تكميل كننده سيستم موجود مي‌باشند، مرحله شروع كوتاهتر است، اما باز هم تمركز برروي حصول اطمينان از ‌اينكه ‌ايا پروژه هم ارزش و هم امكان اجرا را دارد، مي باشد.

 • مرحله تفصيل

  هدف از مرحله تفصيلپايه ريزي معماري سيستم به منظور فراهم سازي يك مبناي محكم و استوار براي حجم عمده‌اي از فعاليت‌هاي طراحي و پياده‌سازي در مرحله ساخت است. معماري به واسطه توجه به نيازمندي‌هاي بسيار مهم (آنهايي كه بيشترين اثر را روي معماري سيستم دارند) و ارزيابي ريسك، توسعه مي‌يابد. استحكام و ثبات معماري با يك يا بيشتر از يك نمايه معماري، سنجيده مي‌شود.

  مرحله ساخت

  هدف از مرحله ساخت روشن كردن نيازمندي‌هاي باقي مانده و تکميل کردن توليد سيستم تاسيس شده بر اساس معماري پايه گذاري شده است. مرحله ساخت در برخي حالات يک فرايند توليدي است که تاكيد آن روي مديريت منابع و کنترل عمليات به منظور بهينه‌سازي هزينه‌ها، زمانبندي، وکيفيت است. در‌اين حالت تفكر مديريت يک گذار از توليد مشخصات عقلاني طي مراحل شروع و تشريح به توليد محصولات قابل نصب طي مراحل ساخت و انتقال را پيش رو دارد.

   مرحله انتقال
  تمركزعمده مرحله انتقال بر روي اطمينان از دسترسي كاربران نهايي به نرم‌افزار مي باشد. مرحله انتقال ممكن است متشكل از چندين تكرار باشد كه شامل آزمون محصول جهت مهيا سازي نسخه قابل نشر و نيز ‌ايجاد اصلاحات جزئي حاصل از بازخور كاربر مي باشد. دراين مرحله از زيست چرخ، بازخور كاربر ميبايست اساسا بر روي ميزان سازي دقيق محصول، پيكربندي، نصب و كارآمد بودن نرم‌افزار متمركز گردد، لازم به ذكر است تمامي موارد ساختاري و اصلي ميبايست قبلا در زيست چرخ پروژه ديده شده باشد
  فعاليت‌هاي اجرا شده حين يك تكرار در مرحله انتقال كاملا به هدف مشخص شده وابسته‌اند. به عنوان مثال، هنگام برطرف كردن خطاها، اصولاً پياده‌سازي و آزمون كفايت ميكند. هرچند اگر ويژگيهاي جديدي ميبايست اضافه گردند، تكرار مانند مرحله ساخت، احتياج به تحليل و طراحي و... دارد.ورود به مرحله انتقال زماني آغاز مي‌شود كه محصول به يك خط مبناي كامل تا جايي كه جهت نصب در محل كاربر نهايي مناسب باشد، برسد. ‌اين كار معمولاً نيازمند تكميل بعضي زيرمجموعه‌هاي قابل استفاده سيستم با سطح كيفي قابل قبول و مستندات كاربري مناسب مي باشد، به گونه‌اي كه انتقال به كاربر براي همه دست‌اندركاران نتايج مثبتي را به دنبال داشته باشد
  .

  • چارچوب توسعه

  با توجه به استقرار سيستم‌ها به طور توزيع‌يافته و نياز به عدم محدوديت فيزيكي كاربران از تكنولوژي‌هاي مبتني بر WEB و محيط Java (J2EE, J2SE) استفاده مي‌شود.

  مشخصات شاخص اين تكنولوژي عبارتند از:

       عدم وابستگي به محيط خاص در طراحي و پياده سازي

          عدم وابستگي به محيط در هسته اصلي و سيستم‌هاي تشكيل دهنده آن

  لازم به ذكر است توليد مجموعه سيستم‌هاي كاربردي با ساير تكنولوژي‌هاي ديگر مجرب و ميسر است و قابل گزينش پس از مرحله شروع مي‌باشد. 

     • توزيع‌يافتگي

  داده‌ها در كل سيستم به صورت متمركز(Centralized) فرض مي‌شود و لذا از پيچيدگي‌هاي مباحث توزيع داده دوري مي‌شود. بانك اطلاعات مطابق جدول مشخصات محيط اجرا در يك جا نصب و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. سرور پردازش كه در اينجا سرور كاربرد(Application Server) است مي‌تواند در استقرار اوليه به صورت منفرد نصب شود و در آينده در صورت لزوم (به جهت توزيع بهتر بار پردازشي) به صورت گروهي (Clustered) نصب گردد.


  • محيط اجرا

  به دليل آنكه استفاده‌كنندگان بيشتر سيستم‌ها طيف وسيعي از دانشجويان را فرا مي‌گيرد، اكثر وظيفه‌مندي اين سيستم‌ها تحت WEB اجرا مي‌گردد و محدوديتي براي مرورگر و خود ايستگاه‌هاي كاري WEB وجود نخواهد داشت. در عمل مرورگرهاي مختلف تفاوتهاي مختصري را دارند كه باعث مي‌شود نرم‌افزار كمي به نوع مرورگر WEB وابستگي پيدا نمايد. از اينرو در اين پروژه نيز بنا بر مرورگرIE 6.0 به بالا گذاشته مي‌شود و البته بيش از 90 درصد وظيفه‌مندي بر روي مرورگر Netscape و Mozila (و بر روي سيستم‌هاي عاملي كه اين مرورگر بر روي آنها اجرا مي‌گردد) قابل اجرا خواهد بود. 

   

  • محيط اجرا

  به دليل آنكه استفاده‌كنندگان بيشتر سيستم‌ها طيف وسيعي از دانشجويان را فرا مي‌گيرد، اكثر وظيفه‌مندي اين سيستم‌ها تحت WEB اجرا مي‌گردد و محدوديتي براي مرورگر و خود ايستگاه‌هاي كاري WEB وجود نخواهد داشت. در عمل مرورگرهاي مختلف تفاوتهاي مختصري را دارند كه باعث مي‌شود نرم‌افزار كمي به نوع مرورگر WEB وابستگي پيدا نمايد. از اينرو در اين پروژه نيز بنا بر مرورگرIE 6.0 به بالا گذاشته مي‌شود و البته بيش از 90 درصد وظيفه‌مندي بر روي مرورگر Netscape و Mozila (و بر روي سيستم‌هاي عاملي كه اين مرورگر بر روي آنها اجرا مي‌گردد) قابل اجرا خواهد بود.  ویژگی ها و دستاوردهای خاص سیستم جامع دانشگاهی و سازمان های آموزشی (ناد)

 •  
   
  عنوان ويژگي/ دستاورد
   
  توضيحات
  رتبه شركت
  رتبه 2 شوراي عالي انفورماتيك كشور
  حمايتهاي مالي جهت استفادهكنندگان سيستم ناد
  مطابق با تفاهم‌نامه في‌مابين شورايعالي اطلاع‌رساني كشور و شركت مدار گسترش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي دولتي مي‌توانند درصورت عقد قرارداد تأمين و استقرار سيستم ناد با شركت مدار گسترش، ليسانس استفاده از نرم‌افزار مربوطه را از محل يارانه اين شورا بصورت رايگان تهيه نمايند.
  برخورداري از دانش و تکنولوژيهاي روز
  چرخه توليد مبتني بر متدولوژي RUP و توليد اجزاء (Component Based) با اتکاء به زيرساخت توليد برنامه‌هاي کاربردي
  كاملأ تحت WEB
  بانك اطلاعاتي Oracle 11G
  عدم وابستگي به محيط خاص Open Platform
  عدم وابستگي به Browser خاص
  تمركز داده (Centralized)
  قابليت خوشه‌بندي بانك اطلاعات و برنامه كاربردي (Clustering)
  توليد و بهره‌برداري از موتور قوانين کاري (Business Rule Engine)
  توليد و بهره‌برداري از ماجول کنترل دسترسي برنامه‌هاي کاربردي(AccessControl Module)
  توليد و بهره‌برداري از تکنولوژي مولد برنامه کاربردي (ApplicationGenerator)
  برخورداري از نيروهاي كيفي با توان بالا
  برخورداري از گروه كاري متخصص در حوزه توليد و استقرار سيستم‌هاي مكانيزه دانشگاه‌هاي بزرگ دولتي با بيش از 8 سال تجربه
  برخورداري از تجربه زماني بالا در عرصه توليد نرم‌افزار داشتن تجارب موفق در حوزه‌هاي تخصصي متنوع متأثر از مشتريان در صنايع مختلف با بيش از 18 سال تجربه
  برخورداري از مديران با تجربه و فارغ‌التحصيل از معتبرترين دانشگاه فني ايران، دانشگاه صنعتي شريف با متوسط 18 سال سابقه كاري
  برخورداري از كارشناسان و كارشناسان ارشد با تجربه و فارغ‌التحصيل از معتبرترين دانشگاه‌ها
  برخورداري از مشاوران با تجربه و همچنين نظريه‌پردازان و روش‌شناسان قابل
  توليد مبتني بر زيرساخت توليد نرم‌افزار در قالب خط توليد صنعتي نرم‌افزار
  ماشين آلات و موتور آلات خط توليد (دارايي­هاي اصليCore Assets - )
  Software Product Line (Orbit@ll)
         موتور قوانين کاري (Business Rule Engine) در قالب موتور محاسبه­گر خصيصه­هاي كاري (ITO-ACE) Attribute Calculation Engine
   
         ماجول کنترل دسترسي و مديريت امنيتبرنامه‌هاي کاربردي Access Control Module(ITO-ACM)
   
         موتور گردش كار Workflow Engine
   
         تکنولوژي مولد برنامه کاربردي (Application Generator) و توسعه آن به يك محيط مبتني بر XML
   
         سرويس­هاي تجاري
   
  ويژگي­ها
   
         معماري بازOpen Architecture
   
         عدم وابستگي به محيط Platform Independency در سطحبانك اطلاعاتي، زبان برنامه­نويسي، سيستم عامل
   
         مبتني بر معماري مبتني بر سرويس Service Oriented Architecture
  يكپارچه­سازي برنامه­هاي كاربردي سازماني
  سطوح يكپارچه­سازي
  Enterprise Application Integration (ITO-EAI)
         در سطح برنامه­هاي كاربردي، مبتني برتكنولوژي Messaging
   
         در سطح بانك اطلاعاتي با استفاده ازمحصول SmartReplica مستقل از مكانيزم­هاي Replication تعبيه شده در بانك­هاياطلاعاتي
   
         در سطح فراخواني رويه­ها
   
  محيط يكپارچه­سازي
   
         محيط­هاي كاملاً ناهمگون (بانكاطلاعاتي، زبان برنامه­نويسي، سيستم عامل)
   
         محيط­هاي كاملاً همگون (بانك اطلاعاتي،زبان برنامه­نويسي، سيستم عامل)
   
         محيط­هاي Hybrid
  ارائه راه حل‌هاي مبتني بر
  توليد متدولوژي استقرار نرم‌افزار براي سازمان‌هاي بزرگ در قالب مدل بهبود مستمر (ITO Seeding)
  نرم‌افزار نه صرفأ نرم‌افزار
  لحاظ كردن جايگاه مشاوره مديريت طرح‌هاي كلان اطلاعاتي و معماري سازماني
   
  بهبود فرآيندهاي كاري سازمان
  برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات و مشاوره مديريت
  معماري اطلاعاتي و معماري سازماني
  مهندسي مجدد
  مديريت تغيير
  ارائه سازمان مديريت فناوري اطلاعات
  استفاده از نظام‌هاي كيفي و مديريتي پروژه در چرخه توليد نرم‌افزار
  توليد و اجراي مجموعه طرح‌هاي پشتيباني فرآيند توليد نظير :
         طرح مديريت پروژه
         طرح كنترل پروژه و چك‌ليست‌هاي مربوط
         طرح نظارت و ارزيابي پيمانكاران
         طرح مديريت پيكربندي
         طرح مديريت كيفيت
         طرح مديريت كيفيت در حوزه نظارت وبرون‌سپاري
         طرح مديريت نظارت و برون‌سپاري
         طرح استقرار
         طرح تبديل و انتقال داده
         طرح آموزش كاربران
  سيستم‌هاي اطلاعات مديريت
  ارائه سيستم‌ها و راهكارهاي جامع در زمينه:
         حسابداري مديريت و بهاي ‌تمام شده خدماتو فعاليت‌ها
         برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي
         سيستم‌هاي تراكنشي مالي و اداري

   

 • نحوه پشتيباني نظام اطلاعاتي سازمان‌هاي آموزشي (ناد


 • با اجرائي شدن سيستم‌هاي كاربردي در نظام اطلاعاتي سازمان‌هاي آموزشي (ناد)، فعاليت تيم پشتيبان آغاز مي‌گردد. با توجه به بزرگي و وسعت كاربري اين نظام و ارزش اطلاعاتي ذخيره شده در آن به عنوان پايه اطلاعاتي ساير سيستم‌ها، نياز به سازماندهي و تدوين استانداردها و چگونگي گردش كار گروه پشتيباني به شدت احساس مي‌گردد. آنچه مسلم است دستيابي به كوتاه‌ترين مسير، جهت گرفتن پاسخ صحيح توسط كاربران، نه تنها در صرفه‌جوئي زمان و هزينه تأثير بسزائي دارد، بلكه از سردرگمي كاربران جلوگيري نموده و بالطبع رضايت خاطر ايشان را تأمين مي‌نمايد. نيل به اين هدف، تنها با ايجاد مديريتي متمركز و هوشمند در سازمان كاري مربوطه امكان‌پذير خواهد بود.

  در اين ميان سازمان پشتيباني مجموعه سيستم‌هاي نظام جامع مديريت آموزش (ناد) جهت شناسائي درخواست كاربران و اتصال آنان به منشأ تأمين‌كننده، داراي دو لايه تخصصي توزيع‌كننده درخواست (Call Center) و پشتيباني سيستم (Support Team) مي‌باشد. لايه توزيع‌كننده درخواست براي هر يك از زيرسيستم‌هاي موجود، اقدام به شناسائي نياز و اتصال كاربر درخواست كننده به تيم مربوطه نموده و در نهايت تيم پشتيبان اقدام به ارائه خدمات مي‌نمايند.

دسترسی آسان

خبرنامه ماهانه