نقش‌ها و فرآيندها

در اين قسمت به معرفی نقش‌های موجود در اين سيستم و نيز فرآيندهايي که توسط آن پشتيبانی می‌شود پرداخته و توضيحاتی اجمالی جهت آشنايي بيشتر با مشخصات کارکردی سيستم ارائه خواهد شد.

  • معرفی نقش‌ها

تايپيست

نقشي است که در سيستم وظيفه ايجاد خبر را بر عهده دارد و عمل ارسال خبر را براي ورود به چرخه بررسی, انجام مي‌دهد. تايپيست پس از ارسال، به خبر ايجاد شده دسترسی ندارد. همچنين تايپيست مي‌تواند يک خبر ناتمام را برای تايپيست ديگری ارسال کند. دبير

خبری که توسط تايپيست ارسال شده برای بررسی اوليه به دبير مي‌رسد. در اين مرحله دبير مي‌تواند خبر را برای تکميل به تايپيست ايجاد کننده خبر برگشت دهد و يا محتوای خبر را تغيير داده, ملحقات به خبر اضافه کند، خبرهايی را به عنوان خبر مرتبط با خبر جاری مشخص کند و خبر را برای بررسی نهايی ارسال کند. در صورتيکه خبر از نظر دبير ارزش محتوايی برای انتشار نداشته باشد در همين مرحله توسط او رد مي‌شود.

سردبير

نقش سردبير يکی از اصلی‌ترين نقش‌های سيستم است. خبر ارسال شده توسط دبير, توسط سردبير بررسی مي‌شود و در صورت تائيد، امتياز خبر را مشخص و خبر را منتشر مي‌کند. سردبير همچنين مي‌تواند خبر را به مرحله دبيری برگشت دهد و يا خبر را رد کند. سردبير مي‌تواند خبر منتشر شده را ويرايش و يا بايگانی کند. سردبير وظيفه مديريت سرخبرهای سرويس‌ها و مديريت برچسب‌ها را نيز بر عهده دارد.

 خبرنگار

نقش خبرنگار در سيستم, تلفيقی از نقش‌های تايپيست و سردبير است. خبرنگار, خبری را ايجاد مي‌کند و مي‌تواند مانند تايپيست خبر را برای دبيری ارسال کند، همچنين مي‌تواند خود اين خبر را دبيری و سردبيری کرده و با امکان ارسال سريع آن را منتشر کند.

 مدير کل خبر

وظيفه مدير کل خبر مديريت سرخبرهای صفحه اصلی است.

  مدير سيستم

وظيفه مدير سيستم در چرخه خبر, مديريت متون ثابت، قفل گشايی خبرهای قفل شده و مديريت سرويس های خبری مي‌باشد. همچنين تعريف کاربران و تعيين سطح دسترسی هر يک نيز بر عهده اين نقش است.

  • فرآيندهای اصلی

ايجاد خبر

تايپيست با ورود به سيستم مي‌تواند خبر جديد ايجاد کند و پس از تکميل، ارسال کرده و يا خبر را به صورت پيش نويس ذخيره کند. تايپيست مي‌تواند به همراه متن خبر, مواردی نظير عوامل تهيه و منبع را نيز مشخص کند.

وارسی خبر

خبر ايجاد شده توسط تايپيست پس از ارسال برای بازبينی اوليه به کارتابل دبيران وارد مي‌شود. در مرحله دبيری خبر از لحاظ محتوا بررسی شده و مواردی نظير برچسب، سرويس های فرعی، خبرهای مرتبط و ملحقات به آن افزوده شده و برای بازبينی نهايی ارسال مي‌شود. در صورتيکه خبر از نظر محتوايی مورد تاييد نباشد، در اين مرحله رد شده و در صورت لزوم برای تکميل به تايپيست برگشت داده مي‌شود.

انتشار خبر

پس از بررسی خبر توسط سردبير, در صورتيکه خبر مورد تاييد باشد به آن امتياز داده شده و منتشر مي‌شود.

 بايگانی و رد خبر

در طی دو مرحله بازبينی خبر، در صورتيکه خبر از نظر محتوايی مورد تاييد نباشد توسط دبير و يا سردبير رد مي‌شود. خبر رد شده قابل بازگشت به کارتابل مي‌باشد. خبر منتشر شده، توسط سردبيری که مجوز بايگانی خبر را دارا باشد، قابل بايگانی کردن است به طوريکه خبر توسط ساير افراد سيستم قابل مشاهده نخواهد بود.

جستجوی خبر

در اين سيستم امکان جستجوی پيشرفته خبر برای کاربران سيستم و از طريق سايت برای همه افراد در نظر گرفته شده است. با داشتن اطلاعاتی از خبر نظير سرويس، زير سرويس، سرويس فرعی، عوامل تهيه خبر، برچسب‌های خبر، زمان ايجاد و يا انتشار و ... مي‌توان خبری را در سيستم جستجو کرد. همچنين در صورتيکه تيتر و يا قسمتي از تيتر و يا متن خبر موجود باشد, ميتوان خبر را جستجو کرد.

مديريت چند رسانه‌ای

در سيستم امکان بارگذاری فايل‌های چند رسانه‌ای (صوت، فيلم، تصوير) بر روی خبر به عنوان ملحقات خبر وجود دارد.

سابقه و واگردانی خبر

از هر مرحله از چرخش خبر و با هر تغيير ايجاد شده، يک نسخه به عنوان سابقه خبر نگهداری مي‌شود. سابقه خبر برای همه نقش‌های سيستم قابل مشاهده است و سردبير مي‌تواند خبر را به يکی از سوابقش واگردانی کند.

پيش نمايش و شناسنامه خبر

در هر مرحله از چرخه خبر, امکان مشاهده پيش نمايش خبر وجود دارد. مشخصات کامل خبر از جمله تعداد کلمات خبر، تعداد کلمات ضخيم، مورب، تعداد سوتيتر به عنوان شناسنامه خبر قابل مشاهده است.

  • مديريت اطلاعات پايه

مديريت کاربران

راهبر سيستم اين قابليت را دارد که کاربران جديد را در سيستم اضافه نموده و به هر کدام از آنها نقش‌ها و دسترسي‌های لازم را اختصاص دهد و يا در صورت نياز مشخصات کاربران را ويرايش و يا آنها را حذف نمايد. امکان تغيير کلمه عبور کاربران نيز در اين قسمت برای راهبر سيستم وجود دارد.

 مديريت سرويس

امکان تعريف، ويرايش و حذف سرويس‌ها, زير سرويس‌ها و سرويس‌های موقت برای مدير سيستم فراهم شده است.

مديريت برچسب

امکان تعريف، ويرايش و حذف برچسب‌ها برای سردبير سيستم فراهم شده است.
 

ویژگیهای محصول


 امکان سفارشی‌سازی گردش‌کار

اين سيستم مبتنی بر يک موتور گردش‌کار است که امکان سفارشی‌سازی گردش‌کاری که توسط آن پشتيبانی می‌شود را به سادگی فراهم مي‌کند. به اين معنا که می‌توان فرآيند ارسال و بازبينی خبر را با توجه به درخواست و نياز مشتری تغيير داده و سفارشی نمود.

 چند زبانگی در سطح داده و واسط کاربر

يکی از قابليت‌های عمومی اين سيستم, چند زبانه بودن آن است. اگرچه در نسخه جاری، کاربران می‌توانند به زبان فارسی و انگليسی از سيستم استفاده نمايند ولی سيستم قابليت توسعه و پشتيبانی از زبان‌های ديگر را دارد.

 مبتنی بر وب

اين سيستم مبتنی بر وب است. به اين معنا که تمام فرآيند‌های اين سيستم از قبيل ارسال خبر, وارسی و انتشار از طريق وب انجام می‌شود. اين قابليت به کاربران کمک خواهد کرد تا در هر جايي که به اينترنت دسترسی دارند, بتوانند از اين سيستم استفاده نمايند.

 مبتنی بر کارتابل

اين سيستم مبتنی بر کارتابل است به اين معنا که هر يک از کاربران سيستم براساس نقشی که در سيستم و در جريان فرآيند دارند دارای کارتابل اختصاصی خود بوده و خبرهای مربوط به آنها در آنجا قابل مشاهده است. کاربر می‌تواند خبرها را با توجه به وضعيتی که در چرخه بازبينی داشته و نيز ساير اطلاعات مرتبط با آنها مشاهده نمايد و بدين ترتيب نقش خود را در چرخه ايفا کند.

 پشتيبانی از چند منطقه و در هر منطقه چند سرويس

اين سيستم قابليت پشتيبانی چندين منطقه خبری را دارا می‌باشد. در واقع نويسندگان مقالات توسط اين سيستم می‌توانند برای آژانس‌های مختلف که برای مناطق مختلف در اين سيستم تعريف شده, خبر ارسال کنند و سيستم، چرخه انتشار را برای هر يک از آنها اجرا خواهد کرد.

 مبتنی بر استاندارد امنيتی RBAC

از جمله مشخصات اين سيستم معماري امنيتي آن است که مبتنی بر استاندارد (RBAC (Role Based Access Control طراحي و پياده‌سازي شده است و به توسعه‌دهنده اجازه مي‌دهد تا برای انواع عمل‌هايي كه در سيستم اتفاق مي‌افتد، سطح دسترسي معين تعريف كند. اين سيستم دسترسي كاربران را در استفاده يا ديدن انواع عمل‌ها (همچون منوها و دکمه‌ها) محدود مي‌سازد. در اين سيستم هر زمان که کاربر عملي انجام دهد که نياز به دسترسي خاصي داشته باشد، ابتدا هويت او شناسايي شده و در صورت نياز درخواست ورود نام کاربري و کلمه عبور به او داده مي‌شود؛ سپس در صورت داشتن دسترسي مورد نظر امکان انجام عمل به او داده مي شود.

 استفاده از ITO-Citadel®

فراهم سازی محرمانگی، در سيستم نشريه الکترونيکی مبتنی بر مولفه سيتادل است. سيتادل يک سيستم امنيتی مبتنی بر استاندارد RBAC است که توسط شرکت مدار گسترش تهيه شده است. اين سيستم امکان مديريت کاربران را در حوزه‌ها و کارکردهای مختلف، به صورت متمرکز پشتيبانی نموده و دسترسی کاربران سيستم را در حوزه‌ها و زمان‌های مختلف کنترل می‌نمايد.

   بکارگيری انباره ذخيره محتوای شرکت مدار (ITO-Boxcheh®)

در اين سيستم از يک انباره ذخيره محتوای سريع و سبک وزن برای ذخيره و بازيابی انواع محتوای کوچک و بزرگ به نام Boxcheh استفاده شده که توسط شرکت مدار تهيه شده است. اين انباره فايل‌ها را بر روی هارد ديسک به صورت متعادل تقسيم می‌کند و به اين ترتيب سرعت ذخيره و بازيابی اطلاعات در سيستم افزايش می‌يابد. همچنين دسترسی همزمان چند خواننده يا نويسنده را مديريت می‌نمايد.

 الگوهای خبر(News Templates)

امکان تعريف الگوهايی برای انواع خبر به طوريکه تمام خبرهای از يک نوع به يک صورت نمايش داده شود. اين الگوها قابل سفارشی کردن هستند.

 ذخيره سازی خودکار

برای جلوگيری از پاک شدن خبر در مواردی نظير قطع برق، خبرها در زمان ويرايش به صورت خودکار ذخيره مي‌شوند. فاصله زمانی بين ذخيره‌ها قابل تنظيم است.

 برچسب گذاری خبرها

به هر خبر, براساس محتوای آن برچسب‌هايی منتسب مي‌شود. استفاده از اين برچسب‌ها جستجوی خبر را تسهيل می‌کند.

  تصحيح خودکار

هر فرد در صفحه تنظيمات شخصی خود مي‌تواند صورت غلط و درست کلماتی که با نرخ بالايی به اشتباه تايپ مي‌کند را تعريف نمايد. در اين صورت سيستم به صورت خودکار صورت درست کلمات را جايگزين موارد تايپ شده اشتباه مي‌کند.

 توضيحات خبر

هر کاربر در حين ويرايش خبر ميتواند توضيحاتی به خبر اضافه کند. ليست توضيحات هر خبر در کنار خبر برای کاربران قابل مشاهده است.

  ارسال سريع خبر

امکان انتشار سريع خبر برای خبرنگار در سيستم در نظر گرفته شده است به طوريکه سه مرحله ايجاد، وارسی و انتشار خبر در يک مرحله انجام مي‌گيرد.

  سرويس موقت

در سيستم امکان تعريف سرويس موقت برای مواقع خاص وجود دارد. اين سرويس‌ها مي‌توانند پس از سپری شدن دوره‌ای غير فعال و يا حذف شوند.

 قفل کردن خبر و سرخبر (Locking News and Top News)

هر خبر که توسط يک کاربر مجاز برای ويرايش باز شود, توسط سيستم قفل شده و از ويرايش همزمان يک خبر توسط دو نفر جلوگيری مي‌شود. همچنين سيستم تضمين می‌نمايد که امکان ويرايش سرخبرها در هر زمان تنها برای يک نفر ممکن باشد.

 امتياز دهی به خبر

در مرحله انتشار، سردبير به خبر امتيازی نسبت مي‌دهد. امکان جستجوی اخبار براساس امتياز خبرها وجود دارد.

 شناسنامه خبر و آمار دقيق محتويات اخبار

آمار دقيق محتويات خبر در هر مرحله از چرخه قابل رويت است. از جمله اين اطلاعات تعداد کاراکترها، تعداد کل کلمات، تعداد کلمات ضخيم، مورب و زير خط دار و تعداد روتيتر و سوتيتر است.

  امکان ارسال سريع

از جمله ويژگی‌های قابل ذکر در اين سيستم, امکان ارسال سريع خبر توسط خبرنگار است. در مواقع خاص و با دادن دسترسی‌های لازم به يک کاربر با نقش خبرنگار، او مي‌تواند در يک مرحله, خبر را ايجاد، وارسی و منتشر کند.

 مديريت خودکار اندازه تصوير، علامت گذاری تصوير

هر تصوير که در سيستم بارگذاری مي شود به صورت خودکار به ابعاد از پيش تعريف شده در سيستم تغيير اندازه داده مي‌شود. اين تصاوير با علامت مشخصی نشانه گذاری (Watermark) مي‌شود.

 RSS 1.x , 2.0

پشتيبانی از RSS و ايجاد لينک جستجوی اخبار براساس سرويس، زير سرويس و نتايج جستجوی کاربران در سيستم در نظر گرفته شده است.

 زنگ اخبار (News Alert)

استفاده کنندگان از سايت می‌توانند خود را بر روی سرويس يا زير سرويس مشترک نموده و در بازه‌های زمانی (مثلا روزانه) اخبار منتشر شده در آن سرويس/زير سرويس را توسط پست الکترونيکی دريافت دارند.

 تاريخچه خبر

برای هر خبر در صورت تغيير وضعيت و يا ويرايش آن يک نسخه به عنوان تاريخچه در سيستم ثبت مي‌شود. اين تاريخچه در سيستم قابل مشاهده است.

 گزارش بيشترين بازديد و بيشترين ارسال

بر روی سايت، امکان گزارشگيری براساس تعداد رويت خبر و تعداد ارسال خبر در نظر گرفته مي‌شود.

 جستجوی تمام متن (Full Text Search)

در اين سيستم امکان جستجو در متن و تيتر خبر فراهم شده است.

 زبان اسکريپتی برای ايجاد خبر (News Scripting Language)

با استفاده از يک زبان اسکريپتی, که برای سهولت در ايجاد خبر طراحی شده است، امکانات يک ويرايشگر WYSIWYG به صورت متنی در اختيار کاربر قرار مي‌گيرد. اين راهکار از بروز مشکلاتی نظير وجود کاراکترهای مخفی و يا قالب‌بندی‌های (Formatting) ناخواسته در متن خبر که در توليد خبر اهميت دارد، جلوگيری مي‌کند. اين زبان از قابليت ماکرو برای مشخص کردن بخش‌هايی از خبر مانند عکس‌ها، سوتيتر و جداول استفاده کرده و قابليت افزودن ماکروهای جديد را نيز دارد.

 پشتيبانی از خبرهای چند رسانه‌ای (صوت، فيلم و تصوير)

به همراه هر خبر مي‌تواند فايل(هايی) چند رسانه‌ای وجود داشته باشد که برای استفاده کنندگان از سايت قابل استفاده هستند (به عنوان مثال مي‌توانند به فايل صوتی گزارش گوش کنند).

گزارش عملکرد هر يک از نقش‌های سيستم

امکان گزارشگيری عملکرد هر نقش در سيستم وجود دارد. به عنوان نمونه، پاسخ به اين سوال که يک سردبير در يک بازه زمانی مشخص، چند خبر منتشر کرده است.

 

 

دسترسی آسان

خبرنامه ماهانه