مشاوره و نظارت

econsulting.jpg
با عنایت به طیفی از تخصص های گردآوری شده در شرکت مدارگسترش و تجارب ارزشمند آنان در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سالیان متنادی (مشتمل بر اشتغال در پروژه های ملی و در ابعاد بین المللی)، این شرکت در موقعیت ویژه ای قرار دارد تا بتواند سازمان های متقاضی را در امر مشاوره ای یاری دهد. چکیده ای از این مهم، زمینه های کاری زیر را در بر می گیرد:
  • برنامه ریزی استراتژیک (Strategic Planning)
  • تدوین طرح های جامع فناوری اطلاعات (ICT Master-Planning)
  • بازمهندسی، بهبود فرآیندها و مدیریت عملکرد (BPR,BPI,BSC,etc)
  • استانداردسازی (Standardization)
  • شبکه و پشتیبانی فنی (Networking & Technical Support)

دسترسی آسان

خبرنامه ماهانه