سوالات متداول

فایرنت چیست؟
عمده فعالیت های شرکت مدار گسترش در چه زمینه های می باشد؟
آیا شرکت مدار گسترش دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک می باشد؟
آیا شرکت مدار گسترش دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد؟
آیا مجموعه سیستمهای یکپارچه دانشگاهی ناد (ERP ناد) همه نظامهای آموزشی را پشتیبانی می کند؟
آیا مجموعه سیستمهای یکپارچه دانشگاهی ناد (ERP ناد) همه نیازمندیهای یک سازمان آموزشی را پوشش می دهد؟